PHY Power down mode 문의 입니다.

WIZ550web 1.0버전에서 PHY Power down mode를 사용하고 있다가

모듈이 1.1버전으로 변경되면서 소스코드를 넘어가게 되었는데

1.1버전에서 PHY Power down mode가 되지 않고 그 부분에서 프로그램이 정지해 있습니다.

소스 코드를 첨부 합니다.

// W5500 PHY Power down mode -------------------
wiz_PhyConf* phyconf;

wizphy_getphyconf(phyconf);				// get PHY config

phyconf->by = PHY_CONFBY_SW;

wizphy_setphyconf(phyconf);				// set PHY config PHYCFGR_OPMD enable

wizphy_setphypmode(PHY_POWER_DOWN);			// Power down mode start

// delay 5sec-------
for ( i=0; i<5; i++ )
{
	// delay 1sec---
	LED_On(LED1);
	delay_500msec(1);		// delay 500msec

	LED_Off(LED1);		
	delay_500msec(1);		// delay 500msec

}

phyconf->mode = PHY_MODE_AUTONEGO;

wizphy_setphyconf(phyconf);

wizphy_setphypmode(!(PHY_POWER_DOWN));	// // Power down mode end

감사합니다.